Danh sách công nhận ACT

Vui lòng tham khảo danh sách đầy đủ các trường đại học và cao đẳng chấp nhận điểm thi ACT trong danh sách dưới đây.

Lưu ý: 'FN' chỉ các trường ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Tên tổ chức Địa điểm tổ chức Thành phố Bang/Quốc gia

Gởi tin nhắn