ACT Recognition List

Refer to the table below for the full list of institutions accepting ACT scores.

Note: ‘FN’ refers to institutions outside the United States.

Institution NameInstitution AddressCityState

SWITCH THE LANGUAGE
Your Bridge to International Success

EMG Education là tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam với sứ mệnh mang tới cho người học trên mọi miền tổ quốc cơ hội và hành trang để có thể thành công trên trường quốc